Referat fra medlemsmøtet i grendelaget 24.08.13

Vi har lagt ut referatet i sin helhet:

 

 

Medlemsmøte Skogsholmen Grendelag 24.aug kl 15.00 på Skjæret

15 tilstede. Sju av ni eiendommer representert.

Sak 1: redskapshus

Roy er dugnadsleder. Støping gjort, målet er å få på plass sylla før sommeren er helt over. Alt av materialer bestilles og ordnes klart til våren.

Roy fortsatte med orientering:

Kaiet. Kjettinger er strammet opp, og to fendere tilbake på plass. Frode, som var med og bygde kaiet, var med på reparasjonen. Mulig ny båt i ruta, vil kunne gi oss en utfordring vedr lengde på kaiet. Dette er imidlertid ikke avklart. Visstnok diskusjon på fylkesplan vedr større båt eller to små. Uansett langt opp og langt frem!

Rutetilbudet: ny rute 1.sept. Ved bofaste på holmen vil vi kunne få anløp i vinter. Stor usikkerhet knyttet til dette dog.

Sak 2: slått, utstyr

Trenger reservelager. Vedlikehold stormaskin, stramme reimer etc.

Ansvarsperson: Karl tar dette foreløpig. Hans nummer (92228548) må henge ved maskinene, slik at folk kan melde ved behov. Viktig at ikke maskin står ødelagt på låven. Samme gjelder deler, kjeder til motorsagene.

Stig har ei motorsag heime pr.d.d. Alle kjøper bensin selv, kan stå litt reserve drivstoff som vi kan låne av ved behov. Samme for slåmaskinen.

Vi må budsjettere med et visst vedlikehold.

Kan vi ordne at brukere av maskiner betaler inn en liten bruksum, som settes av til vedlikehold?

Sak 3: medlemskontingent.

Vi opprettholder dagens. Setter over på høyrentekonto etter hvert. Styret ser på hva som trengs av inntekt for å få en reservekapital på 100.000.

(i ettertid kom et lyst hode på at kontingent ble gjort endringer på i forbindelse med kaibygging. Styret ser på saken)

Sak 4: Beiting av sau på holmen

Hente inn informasjon vedr hva som fins av tilskudd til gjerding.

Vi hjelper hverandre med å sette opp gjerde.

Styret må se på de forutsetninger som må ligge til grunn.

Sak 5; hjemmesida

Venter på passord.

Medlemmer bes sende inn tips og stoff til styret.

Sak 6; Eventuelt

Skilt på husene, eiendommene.

Vi ønsker treverk med utfresing.

BS spør Lysam, Hias Br.sund

Medlemmene oppfordres til å melde saker til Grendelaget.

Beiting; Avtale med bonde, fins den skriftlig) Vi får 1800 pr år, det er litt lite syns vi. Hvordan er dette egentlig? Sjekke med landbrukskontor i Vega vedr tilskudd, anbefalte satser pr mål.

Gåsjakt; Gjestehus har gått runder vedr hvilke inntjeningsmuligheter de kan ha. Et av alternativene er at vi går sammen og tjener på dette alle. Forslaget går ut på at gjestehus organiserer ”opplevelses-pakke-gåsejakt-uke” hvor 10 jegere gis tillatelse til jakt ei uke på grunneieres eiendommer. Grunneiere vil da få et beløp (privat eller til grendelaget) dersom de setter sitt land til disp. Hva er vår holdning?

Grendelaget ser i utgangspunktet for seg at det kan være mulig med et prøvår, men at alle grunneiere må kontaktes først. Gjestehuset må også komme med en formell henvendelse og en skisse på det tenkte opplegget.

Annen inntjening nevnt:

- Fugletitting, ornitologer; Astrid kan kontakte NOF vedr gruppereiser.

- Orkideer.

Referent B. Skogsholm